Algemene voorwaarden Beweegpunt Totaal 1 januari 2020

Artikel 1 – Toepassing Algemene Voorwaarden

 1. Deze voorwaarden gelden voor iedere offerte en overeenkomst tussen Beweegpunt Totaal en een opdrachtgever waarop Beweegpunt Totaal deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
 2. De toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere voorwaarden van opdrachtgever wordt van de hand gewezen.
 3. In deze voorwaarden wordt onder “Beweegpunt Totaal” verstaan Ted den Ouden en Angelique den Ouden gevestigd te Enkhuizen, Haling 3e 1602DB. Angelique den Ouden is lid van de Vereniging van Oefentherapeuten Cesar/Mensendieck (VvOCM) en werkzaam conform de vigerende ethische code van de VvOCM.
 4. In deze voorwaarden wordt onder “de opdrachtgever” verstaan degene die Beweegpunt Totaal opdracht geeft tot behandeling.
 5. In deze voorwaarden wordt onder “de opdrachtgever” tevens verstaan diens wettelijk vertegenwoordiger.
 6. Deze voorwaarden maken onderdeel uit van iedere overeenkomst tussen de cliënt en Beweegpunt Totaal.

Artikel 2 – Uitvoering van de overeenkomst

 1. Beweegpunt Totaal zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen, in overeenstemming met de normen van de Wet BIG, en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Eén en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.
 2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit wenselijk maakt, heeft Beweegpunt Totaal het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
 3. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Beweegpunt Totaal aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Beweegpunt Totaal worden verstrekt.
 4. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Beweegpunt Totaal zijn verstrekt, heeft Beweegpunt Totaal het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en / of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
 5. De locatie waar de therapie plaatsvindt wordt van tevoren overlegd.
 6. De overeenkomst tussen Beweegpunt Totaal en de cliënt behelst de opdracht van de cliënt aan de Oefentherapeut tot al dan niet geneeskundige behandeling.
 7. Beweegpunt Totaal is gerechtigd om niet in te gaan op een onredelijk verlangen van de cliënt en mag weigeren een behandeling uit te voeren.

Artikel 3 – Toestemming

 1. De cliënt verleent voorafgaand aan de uitvoering van de behandelingsovereenkomst toestemming daartoe aan Beweegpunt Totaal.
 2. Beweegpunt Totaal kan van de cliënt verlangen dat deze zijn toestemming schriftelijk bevestigd.
 3. De toestemming van de cliënt behelst tevens de bevoegdheid van Beweegpunt Totaal om hulppersonen in te schakelen en om eventuele aansprakelijkheidsbeperking van hulppersonen namens de cliënt te aanvaarden.
 4. Beweegpunt Totaal is niet aansprakelijk voor de keuze van de hulppersoon en voor eventuele tekortkomingen van deze hulppersoon, behoudens in het geval van opzet of bewuste roekeloosheid van de Oefentherapeut.
 5. In het geval de cliënt zijn toestemming weigert dan wel intrekt zal Beweegpunt Totaal geen behandeling (meer) verrichten.

Artikel 4 – Informatie

 1. De cliënt dient Beweegpunt Totaal op de hoogte te brengen en te houden van alle informatie die voor een goede uitvoering van de overeenkomst noodzakelijk is.

Artikel 5 – Tarieven

 1. Tarieven gelden, behoudens uitdrukkelijk andersluidende schriftelijke overeenkomst, voor de duur van een kalenderjaar en kunnen jaarlijks worden aangepast.

Artikel 6 – Betalingstermijn

 1. De opdrachtgever draagt na ontvangst van de factuur van Beweegpunt Totaal zorg voor volledige betaling binnen twee weken na dagtekening/factuurdatum op de betrokken rekening onder vermelding van het factuurnummer. Bezwaren tegen de hoogte van de declaraties schorten de betalingsverplichting niet op.
 2. Indien opdrachtgever in gebreke blijft in de betaling binnen de termijn van 14 dagen dan is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Opdrachtgever is dan administratiekosten verschuldigd à 10,00 Euro. Beweegpunt Totaal is dan tevens bevoegd incassomaatregelen te (doen) nemen. De kosten die aan de incasso verbonden zijn (met inbegrip van de buitengerechtelijke kosten en overige kosten) komen voor rekening van de opdrachtgever.
 3. Bij betalingsachterstand is Beweegpunt Totaal bevoegd om verdere behandeling op te schorten of deze slechts te verrichten tegen contante betaling, tenzij de hoogte van de betalingsachterstand, de noodzaak tot Oefentherapeutische behandeling of de spoedeisendheid zich hiertegen verzet.
 4. De betalingsverplichting wordt niet opgeschort doordat de opdrachtgever een klacht tegen de Oefentherapeut indient over de factuur en/of de behandeling, tenzij de Oefentherapeut instemt met de opschorting van de betalingsverplichting.
 5. De betalingsverplichting vervalt niet als de opdrachtgever de overeenkomst beëindigt of de Oefentherapeut verzoekt om de behandeling aan een ander over te dragen.

Artikel 7 – Annuleren, herplannen, opschorten of wijzigen

 1. De annuleringstermijn voor individuele afspraken, is 24 uur. Zegt de cliënt niet of niet tijdig af, dan kan de Oefentherapeut het tarief van de behandeling gedeeltelijk in rekening brengen:
 2. a) Annulering ≥ 24 uur voor aanvang van de afspraak: geen kosten voor opdrachtgever.
 3. b) Annulering < 24 uur voor aanvang van de afspraak: tegen een vergoeding van 75 % van het behandeltarief.
 4. De afspraak kan te allen tijde kosteloos opgezegd worden door Beweegpunt Totaal.
 5. Afspraken kunnen uitsluitend telefonisch, schriftelijk dan wel per e-mailbericht worden geannuleerd. De annulering wordt door Beweegpunt Totaal geregistreerd op het moment dat door de opdrachtgever gebeld wordt, deze het antwoordapparaat inspreekt of diens schriftelijk of e-mailbericht door de Oefentherapeut wordt ontvangen.

Artikel 8 – Klachten

 1. Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen binnen 8 dagen na ontdekking en uiterlijk binnen 14 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan Beweegpunt Totaal. De ingebrekestelling dient zo gedetailleerd mogelijk te worden geformuleerd, zodat Beweegpunt Totaal in staat is adequaat te reageren.
 2. Indien een klacht gegrond is, zal Beweegpunt Totaal de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de opdrachtgever schriftelijk kenbaar te worden gemaakt.
 3. In geval van ontevredenheid of een klacht van de cliënt over de behandeling door Beweegpunt Totaal, meldt de opdrachtgever dit zo snel mogelijk aan Beweegpunt Totaal. Beweegpunt Totaal en de opdrachtgever spannen zich vervolgens beiden in om ter zake tot een oplossing te  komen.
 4. Indien een oplossing niet mogelijk blijkt kan de opdrachtgever zich wenden tot de interne klachtencommissie van de VvOCM. Deze commissie zal eerst bemiddelen tussen Beweegpunt Totaal en de opdrachtgever.
 5. Mocht de bemiddeling door de VvOCM niet tot een oplossing leiden, dan kan de opdrachtgever zich wenden tot de Landelijke Klachtencommissie Paramedici eerste lijn(http://www.paramedisch.org/).

Artikel 9 – Opschorting en ontbinding

 1. Beweegpunt Totaal is bevoegd de overeenkomst op te schorten of te ontbinden indien opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt.
 2. Daarnaast is Beweegpunt Totaal bevoegd de overeenkomst te ontbinden als zich omstandigheden voordoen die van dergelijke aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is, of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd.
 3. Beweegpunt Totaal behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.

Artikel 10 – Aansprakelijkheid

 1. Door Beweegpunt Totaal wordt geen aansprakelijkheid aanvaard behoudens voor zover de door haar afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering in een voorkomend geval een aanspraak op schadevergoeding geeft.

Dit bedrag kan niet hoger zijn dan het maximaal uit te keren bedrag door de beroepsaansprakelijkheidsverzekering.

 1. Daarnaast wordt geen aansprakelijkheid aanvaard voor schade door fouten van derden die door Beweegpunt Totaal zijn ingeschakeld.
 2. Eventuele aanspraak op schadevergoeding is beperkt tot maximaal twee maal het bedrag van de factuur die op de desbetreffende opdracht betrekking heeft.
 3. Indien zich bij de behandeling, waaronder tevens te rekenen het niet, niet volledig of niet tijdig uitvoeren van een behandeling, een gebeurtenis voordoet die tot aansprakelijkheid van Beweegpunt Totaal  leidt, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag waarop de door Beweegpunt Totaal afgesloten aansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft. De Oefentherapeut is echter niet aansprakelijk in het geval op het moment waarop de gebeurtenis zich voordoet, de opdrachtgever in gebreke is met de nakoming van enige verplichting tegen de Oefentherapeut.

Artikel 11 – Intellectuele eigendom

 1. De intellectuele eigendomsrechten van alle (les)materialen, foto’s, presentaties en oefeningen die Beweegpunt Totaal ten behoeve van de opdracht heeft vervaardigd, komen uitsluitend toe aan Beweegpunt Totaal tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 2. Alle door Beweegpunt Totaal verstrekte stukken, zoals cursushandleidingen, verslagen en adviezen, zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de opdrachtgever en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van Beweegpunt Totaal worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit.
 3. Door Beweegpunt Totaal gemaakt beeldmateriaal, zoals foto’s en filmopnames op locatie bij de opdrachtgever, blijft volledig eigendom van Beweegpunt Totaal. Zij verstrekt het beeldmateriaal niet aan de opdrachtgever, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Beweegpunt Totaal zal niet publiekelijk gebruik maken van het beeldmateriaal zonder toestemming van de opdrachtgever.

Artikel 12 – Geschillen

 1. De rechter in Alkmaar is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen. Niettemin heeft Beweegpunt Totaal het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

Artikel 13 – Toepasselijk recht

 1. Op elke overeenkomst tussen Beweegpunt Totaal en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

Artikel 14 – Wijziging, uitleg en vindplaats van de voorwaarden

 1. De voorwaarden die van toepassing zijn op het moment van sluiten van de overeenkomst en die ter hand gesteld zijn, zullen gelden.
 2. Beweegpunt Totaal behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te allen tijde te wijzigen.
 3. Wijzigingen worden schriftelijk of elektronisch per e-mail ter kennis van de opdrachtgever gebracht en treden één (1) maand na dagtekening van die bekendmaking in werking, tenzij in de bekendmaking anders is vermeld. Indien de opdrachtgever niet binnen één (1) maand na dagtekening van de bekendmaking gemotiveerd bezwaar maakt tegen de wijziging in de voorwaarden, wordt de opdrachtgever geacht de wijziging te hebben geaccepteerd. Indien de opdrachtgever binnen één (1) maand na dagtekening van de bekendmaking gemotiveerd bezwaar maakt tegen de wijziging van de voorwaarden, vormt dat een grond voor ontbinding van de overeenkomst.

Heeft u vragen? Neem dan gerust contact  met ons op